2020-01-29 05:19:00

Natječaj za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 2115-10/01-20-01

U Podgajcima  Podravskim, 28. siječnja 2020. godine  

 

        Na temelju članka 99.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 i 68/18, ), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 - 1 izvršitelj nepuno radno vrijeme u Osnovnoj školi Hrvatski sokol u Podgajcima Podravskim,  na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2019./2020., 20 sati tjedno, nepuno radno vrijeme

- Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola

 

Razina obrazovanja:

Srednja škola –4 godine

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

 

UVJET: ZAVRŠENA EDUKACIJA – 20 SATI

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

zamolbu za posao(vlastoručno potpisana);

·životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom ili volontiranje, te trajanje istog);

·dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);

·uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od 6 mjeseci);

·dokaz o hrvatskom državljanstvu;

·uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);

·elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan za vrijeme trajanja ovog javnog poziva);

·dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika

·ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili  preporuku škole/ustanove/udruge

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku .

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski  da njegove/njene  osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

  • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave dostaviti neposredno u tajništvu škole ili  poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI „

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar, prof

 

 


Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski