preskoči na sadržaj

Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski

Login
Razred

Izreka tjedna

Nikada nemojte brkati znanje s mudrošću. Prvo vam pomaže da preživite, a drugo da živite.

Sandra Carey

Danas slušamo...
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Sigurni na Internetu

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 2. 2010.

Ukupno: 184989
Ovaj mjesec: 1126
Ovaj tjedan: 334
Danas: 6
Natječaji
Učitelj/ica edukator - rehabilitator
Nataša Kresoja / datum: 12. 10. 2021. 12:57

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2115-10/01-21-1

U Podgajcima  Podravskim, 12. listopada 2021 godine  

 

        Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 ., 68/18,98/19. i 64/20.

 ), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA   RADNO MJESTO

 • Učitelj/Iica edukator – rehabilitator, 1 izvršitelj,   Podgajci Podravski, na određeno vrijeme, 24 sata tjedno, do kraja nastavne godine , a najdulje do 30. lipnja  2022. godine

 

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, i odgovarajuća vrta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), te članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine,“ br. 6/19 . i 75/20.).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika

- dokaz o državljanstvu, preslika

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od dana objave natječaja

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku . Kandidat koji bude izabran dužan je je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključenja ugovora o radu.

 

U prijavi na natječaj kandidati su dužni dostaviti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ili razgovora.  

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17., 98/19., 84/21).

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj  priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i  sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja  iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Vrednovanje kandidata:

 

Kandidati  koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski, vidljivom na poveznici . Obavijest i upute prijavljenim kandidatima za procjenu odnosno vrednovanje bit će objavljene na mrežnoj stanici škole najmanje tri dana prije održavanja procjene.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.);
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 112/10. i 82/19.);
 3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim isprava u školskim ustanovama („Narodne novine“, broj 47/17., 41/19. i 76/19.).
 4. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( Narodne novine broj  23/1991.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski  da njegove/njene  osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave dostaviti neposredno u tajništvu škole ili  poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ, UČITELJ EDUKATOR - REHABILITATOR

 

 

 

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa člankom 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski,  na mrežnoj stranici Škole.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski sokol i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2021. i traje od 13. listopada 2021. do 20. listopada 2021. godine.

 

 

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar, prof

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Učitelj/ica glazbene kulture
Nataša Kresoja / datum: 12. 10. 2021. 12:53

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/21-01/06

URBROJ: 2115-10/01-21-1

U Podgajcima  Podravskim, 12. listopada 2021 godine  

 

        Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 ., 68/18,98/19. i 64/20.

 ), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA   RADNO MJESTO

 • Učitelj/ica  glazbene kulture, 1 izvršitelj, Podgajci Podravski, na određeno, 20 sati tjedno, do povratka radnice na rad

 

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, i odgovarajuća vrta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), te članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine,“ br. 6/19 . i 75/20.).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika

- dokaz o državljanstvu, preslika

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od dana objave natječaja

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku . Kandidat koji bude izabran dužan je je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključenja ugovora o radu.

 

U prijavi na natječaj kandidati su dužni dostaviti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ili razgovora.  

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17., 98/19., 84/21).

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj  priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i  sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja  iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Vrednovanje kandidata:

 

Kandidati  koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski, vidljivom na poveznici . Obavijest i upute prijavljenim kandidatima za procjenu odnosno vrednovanje bit će objavljene na mrežnoj stanici škole najmanje tri dana prije održavanja procjene.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.);
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 112/10. i 82/19.);
 3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim isprava u školskim ustanovama („Narodne novine“, broj 47/17., 41/19. i 76/19.).
 4. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( Narodne novine broj  23/1991.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski  da njegove/njene  osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave dostaviti neposredno u tajništvu škole ili  poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ, UČITELJ GLAZBENE KULTURE

 

 

 

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa člankom 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski,  na mrežnoj stranici Škole.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski sokol i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2021. i traje od 13. listopada 2021. do 20. listopada 2021. godine.

 

 

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar, prof

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Učitelj/ica informatike
Nataša Kresoja / datum: 12. 10. 2021. 12:53

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/21-01/05

URBROJ: 2115-10/01-21-1

U Podgajcima  Podravskim, 12. listopada 2021 godine  

 

        Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 ., 68/18,98/19. i 64/20.

 ), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA   RADNO MJESTO

 • Učitelj/ica informatike , 1 izvršitelj ,  Podgajci Podravski, na određeno 40 sati tjedno, do povratka radnice na rad

 

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, i odgovarajuća vrta i razina obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), te članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine,“ br. 6/19 . i 75/20.).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika

- dokaz o državljanstvu, preslika

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od dana objave natječaja

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku . Kandidat koji bude izabran dužan je je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključenja ugovora o radu.

 

U prijavi na natječaj kandidati su dužni dostaviti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ili razgovora.  

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17., 98/19., 84/21).

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj  priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i  sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja  iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Vrednovanje kandidata:

 

Kandidati  koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski, vidljivom na poveznici . Obavijest i upute prijavljenim kandidatima za procjenu odnosno vrednovanje bit će objavljene na mrežnoj stanici škole najmanje tri dana prije održavanja procjene.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.);
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 112/10. i 82/19.);
 3. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim isprava u školskim ustanovama („Narodne novine“, broj 47/17., 41/19. i 76/19.).
 4. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ( Narodne novine broj  23/1991.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski  da njegove/njene  osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave dostaviti neposredno u tajništvu škole ili  poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ, UČITELJ INFORMATIKE“,

                                

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa člankom 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski,  na mrežnoj stranici Škole.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski sokol i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2021. i traje od 13. listopada 2021. do 20. listopada 2021. godine.

 

 

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar, prof

 

 


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju